Aanmelding & kosten

Vergoeding

Psychologenpraktijk InterActie heeft in 2022 contracten met alle zorgverzekeraars.
Ook bieden wij ongecontracteerde zorg. Afhankelijk van uw zorgverzekering kunt u daarvoor geheel of gedeeltelijk restitutie krijgen. Informeer over de mogelijkheden bij uw zorgverzekering.

Vanaf januari 2022 is er een verandering in de financiering van de GGZ; het zorgprestatiemodel. Het fundament van dit model bestaat uit prestaties die herkenbaar moeten zijn voor iedereen en de daadwerkelijk geleverde zorg weerspiegelen. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. De afgelopen jaren vond de afrekening van de behandeling pas plaats aan het einde van de behandeling of na een jaar. In het nieuwe model wordt maandelijks gedeclareerd. Op de rekening die u of uw verzekeraar ontvangt zal precies te zien zijn wanneer, door wie en hoe lang u behandeld bent.

In het zorgprestatiemodel staat vanaf 2022 de zorgvraagtypering op de rekening. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. Binnen de praktijk in de generalistische basis-ggz worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 4. De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor wordt een vragenlijst gebruikt genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt ingevuld door de behandelaar aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt. Op basis van de antwoorden wordt het zorgvraagtype bepaalt wat informatie geeft over de te verwachte behandelinzet. Bij tussentijdse evaluaties zal de HoNOS+ opnieuw worden afgenomen en op basis daarvan worden gekeken of de behandeling moet worden bijgesteld of dat deze beëindigd kan worden. Dit gebeurt natuurlijk in afstemming met u.

De duur van het consult en het beroep (GZ psycholoog) bepaalt het tarief. De praktijk gaat uit van de tijd die in de agenda was gepland voor de afspraak, ook als het consult iets langer of iets korter duurde. Als het consult meer dan 10 minuten afwijkt, stellen we het tarief bij. De tarieven die in rekening worden gebracht zijn conform de NZA tarieven.

Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel en zorgvraagtypering kunt u ook de website van de LVVP raadplegen: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Psychologenpraktijk InterActie is gevestigd op de Buster Keatonstraat 57 in Almere.

Eigen risico

Alle psychologische zorg valt onder het verplichte eigen risico. Het minimale verplichte eigenrisico is voor 2022 vastgesteld is op €385 per jaar. Ook als na de intake blijkt dat de hulp niet aansluit of passend is, dient u er rekening mee te houden dat u een gedeelte van uw eigen risico kwijt bent. Mocht blijken dat de hulp niet passend is, dan kan ik samen met u zoeken naar hulp die meer geschikt is.

Behandeltarieven

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de Nationale Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde maximum tarieven voor de BGGZ en is voor 2021 vastgesteld op €114,41 per sessie.

No-show

Het tarief voor no-show is € 50,00 per gemiste afspraak.
Algemene voorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt een aparte factuur krijgt voor de kosten buiten de behandelingen. Deze factuur moet de cliënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd, tenzij de behandeling zich hiertegen verzet, verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.